Ebenezer Thomas (Eben Fardd) and Goronwy Owen

Thomas imitated an epic poem by Goronwy